MENU
Главная » Статьи » Мои статьи

Положення про порядок підготовки та надання містобудівних умов та обмежень

Положення про порядок підготовки та надання містобудівних умов та обмежень м.Івано-Франківськ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки та надання

містобудівних умов та обмежень

 

 

I. Загальні положення

 

     1.1. Це Положення  визначає  процедуру  надання  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст.

 

     1.2. У  цьому  Положенні  терміни вживаються в такому значенні:

 генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає  принципові вирішення розвитку,  планування,  забудови та іншого використання території населеного пункту;

     детальний план  території  -  містобудівна  документація,  що визначає планувальну організацію та розвиток території;

     замовник -  фізична  або  юридична особа,  яка має намір щодо забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

     містобудівна документація - затверджені текстові та  графічні матеріали  з  питань  регулювання  планування,  забудови та іншого використання територій;

     містобудівні умови  та  обмеження  забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) -  документ,  що  містить комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови  земельної ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній,  меж земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до об'єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною документацією;

     містобудівний розрахунок - розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови,  умови ув'язки архітектурно-планувального  та об'ємно-просторового рішення,  системи обслуговування,  інженерних комунікацій,  транспортного  обслуговування   та   благоустрою   з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів;

     об'єкти будівництва - будинки,  будівлі,  споруди  будь-якого призначення,  їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

     план зонування     території    (зонінг)    -    містобудівна документація,  що  визначає  умови   та   обмеження   використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

     технічні умови  -  комплекс  умов  та  вимог  до  інженерного забезпечення  об'єкта  будівництва,  які  повинні відповідати його розрахунковим параметрам,  зокрема щодо водо-,  тепло-,  енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення   зливових   вод,    телефонізації,    телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

 

     1.3. Містобудівні  умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об'єкта.

     При зміні намірів забудови замовником, якщо вони відповідають містобудівній документації, він отримує нові містобудівні умови та обмеження.

 

     1.4. Чинність  наданих містобудівних умов та обмежень не може бути зупинена у зв'язку з початком розроблення,  внесення змін або оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

 

     1.5. Завдання   на  проектування  складається  замовником  та проектувальником з урахуванням містобудівних умов та обмежень.

     Складання завдання   на   проектування   з   відхиленням  від містобудівних умов та обмежень не допускається.

 

     1.6. Містобудівні умови  та  обмеження,  видані  до  набрання чинності цим Положенням,  можуть бути приведені у відповідність (при відхиленні від прийнятої  містобудівної  документації)  у  частині визначення  максимально допустимих (граничних) техніко-економічних показників об'єкта будівництва (у разі необхідності).

 

II. Порядок надання містобудівних умов та обмежень

 

     2.1. Містобудівні умови та  обмеження  є  основною  складовою вихідних даних.

     Містобудівні умови  та   обмеження   надаються   департаментом містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на  безоплатній  основі  протягом  десяти  робочих  днів   з   дня реєстрації відповідної заяви.

 

   2.2. Для  отримання  містобудівних  умов та обмежень замовником надаються:

     - заява на ім’я міського голови з контактним телефоном замовника;

     - копія паспортних даних власника, або належного користувача об’єкта нерухомості (земельної ділянки, будівлі/споруди, приміщення), чи копія доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи щодо проведення забудови, чи реконструкції (при необхідності) засвідчені у встановленому порядку;

    - засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (державний акт на землю, договір оренди землі);

    - ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження  земельної ділянки (у довільній формі);

         - кадастрова довідка  з   містобудівного   кадастру   (надається в установленому порядку);

    - фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

    - містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (Додаток 2 до «Положення про порядок підготовки та надання містобудівних умов та обмежень»  Вимоги до містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва).

 

2.2.1 До вказаних документів, у випадку здійснення намірів щодо реконструкції (реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту будівель/ споруд) приміщень будівель і споруд додається:

- копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості (свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності), та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину) засвідчені у встановленому порядку;

- копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості, засвідчена у встановленому порядку;

- фотофіксація об’єкта нерухомості (будівлі/споруди на земельній ділянці з оточенням);

- завірена нотаріально згода власників суміжних приміщень, або згода власника будівлі (у випадках використання чи долучення приміщень загального користування);

 

     2.3. У разі відсутності документів на право землекористування (при  реконструкції  або  капітальному ремонті об'єктів соціальної інфраструктури   державної   та   комунальної   форм    власності) містобудівні  умови  та  обмеження  можуть  надаватися  без  таких документів.

 

     2.4. Розгляд заяви,  надання містобудівних умов  та  обмежень або  прийняття  рішення  про  відмову  у  їх  видачі  здійснюються департаментом містобудування  та  архітектури виконавчого комітету Івано-франківської міської ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

     Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є  невідповідність  намірів  забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

 

     2.5. Містобудівні   умови   та   обмеження    вносяться    до містобудівного    кадастру    службою   містобудівного   кадастру при департаментом містобудування  та  архітектури виконавчого комітету Івано-франківської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 N 559 ( 559-2011-п ) "Про містобудівний кадастр".

 

II. Склад та зміст містобудівних умов та обмежень

 

     3.1. Містобудівні  умови та обмеження складаються з текстової та графічної частин.

 

     3.2. Текстова частина містобудівних умов та обмежень  містить розділи:

     "Загальні дані";

     "Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки".

 

     3.3. Розділ "Загальні дані" містить:

     а) назву об'єкта будівництва;

     б) інформацію про замовника;

     в) наміри забудови;

     г) адресу будівництва або місце розташування об'єкта;

     ґ) документ,  що підтверджує право власності або користування земельною   ділянкою  (крім  випадків,  передбачених  пунктом  2.3 розділу II цього Порядку);

     д) площу земельної ділянки;

     е) цільове призначення земельної ділянки;

     є) посилання на містобудівну документацію (у разі наявності);

     ж) функціональне призначення земельної ділянки;

     з) основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва.

 

     3.4. Розділ   "Містобудівні   умови   та  обмеження  забудови земельної ділянки" містить:

     а) граничнодопустиму висоту будівель;

     б) максимально   допустимий   відсоток   забудови   земельної ділянки;

     в) максимально допустиму щільність  населення  (для  житлової забудови);

     г) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови;

     ґ) планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони);

     д) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єктів,    які проектуються, до існуючих будинків та споруд;

     е) охоронювані зони інженерних комунікацій;

     є) вимоги  до  необхідності  проведення інженерних вишукувань згідно  з  державними  будівельними   нормами   ДБН   А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва";

     ж) вимоги щодо  благоустрою  з  урахуванням  положень  Закону України "Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 );

     з) забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;

     и) вимоги  щодо  наявності  місць  для  постійного зберігання автотранспорту;

     і) вимоги  щодо  охорони  культурної  спадщини  з урахуванням положень Закону  України   "Про   охорону   культурної   спадщини" (1805-14 ).

 

     3.5. У  разі  коли земельна ділянка державної або комунальної форми власності  виставляється  на  земельні  торги,  містобудівні умови  та  обмеження  забудови земельної ділянки входять до складу технічної  документації  об'єкта  продажу  і  надаються  переможцю торгів разом з іншою документацією відповідно до законодавства.

 

     3.6. Форма  містобудівних умов та обмежень наведена у додатку 1 до цього Положення.

 

     3.7. Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить:

     а) кадастрову  довідку  з  містобудівного  кадастру  (з викопіюванням із містобудівної документації);

     б) ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва;

     в) викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником.

 

 

    Керуючий справами

    виконавчого комітету міської ради                                                 А. ЛисИсточник: http://ва
Категория: Мои статьи | Добавил: Rostic (01.06.2015) | Автор: Ростик E W
Просмотров: 522